Seasonal dynamics in soil microbial biomass carbon and nitrogen and microbial quantity in a forest-alpine tundra ecotone, Eastern Qinghai-Tibetan Plateau, China
LIU Yang, ZHANG Jian, YAN Bang-Guo, HUANG Xu, XU Zhen-Feng, WU Fu-Zhong
Chin J Plant Ecol . 2012, (5): 382 -392 .  DOI: 10.3724/SP.J.1258.2012.00382