Influences of slope aspect on the growth of Sabina przewalskii along an elevation gradient in China’s Qinghai Province
PENG Jian-Feng, GOU Xiao-Hua, CHEN Fa-Hu, FANG Ke-Yan, ZHANG Fen
Chin J Plan Ecolo . 2010, (5): 517 -525 .  DOI: 10.3773/j.issn.1005-264x.2010.05.005