Spatial pattern of forest communities and environmental interpretation in Mulun National Nature Reserve, karst cluster-peak depression region
SONG Tong-Qing, PENG Wan-Xia, ZENG Fu-Ping, WANG Ke-Lin, QIN Wen-Geng, TAN Wei-Ning, LIU Lu, DU Hu, LU Shi-Yang
Chin J Plant Ecol . 2010, (3): 298 -308 .  DOI: 10.3773/j.issn.1005-264x.2010.03.007