Improved method of obtaining micro-core paraffin sections in dendroecological research
ZHANG Jun-Zhou, GOU Xiao-Hua, ZHAO Zhi-Qian, LIU Wen-Huo, ZHANG Fen, CAO Zong-Ying, ZHOU Fei-Fei
Chin J Plant Ecol . 2013, (10): 972 -977 .  DOI: 10.3724/SP.J.1258.2013.00100