Comparisons of three models for vegetation canopy bi-directional reflectance distribution function
YU Ying, FAN Wen-Yi, and YANG Xi-Guang
Chin J Plan Ecolo . 2012, (1): 55 -62 .  DOI: 10.3724/SP.J.1258.2012.00055