《中国植被志》的植被分类系统、植被类型划分及编排体系
方精云, 郭柯, 王国宏, 唐志尧, 谢宗强, 沈泽昊, 王仁卿, 强胜, 梁存柱, 达良俊, 于丹
Vegetation classification system and classification of vegetation types used for the compilation of vegetation of China
FANG Jing-Yun, GUO Ke, WANG Guo-Hong, TANG Zhi-Yao, XIE Zong-Qiang, SHEN Ze-Hao, WANG Ren-Qing, QIANG Sheng, LIANG Cun-Zhu, DA Liang-Jun, YU Dan
植物生态学报 . 2020, (2): 96 -110 .  DOI: 10.17521/cjpe.2019.0259