BROAD-LEAVED KOREAN PINE ( PINUS KORAIENSIS) MIXED FOREST PLOT IN CHANGBAISHAN (CBS) OF CHINA: COMMUNITY COMPOSITION AND STRUCTURE
HAO Zhan-Qing, LI Bu-Hang, ZHANG Jian, WANG Xu-Gao, YE Ji, YAO Xiao-Lin
Chin J Plant Ecol . 2008, (2): 238 -250 .  DOI: 10.3773/j.issn.1005-264x.2008.02.002