Accepted Articles
Accepted, unedited articles published online and citable. The final edited and typeset version of record will appear in the future.

Please wait a minute...
For Selected: Toggle Thumbnails
Comparison of xylem vessels characteristics of the trunks of three species of Betula in northeast China and their relationship with climate
Yuxin Bai Dan YangYUAN Xing-Chang WANG Yulong liu Xiao-Chun WANG
Chin J Plant Ecol    DOI: 10.17521/cjpe.2022.0300
Accepted: 16 November 2022

Abstract48)            Save
Effect of adding black carbon after fire on community structure of ectomycorrhizal fungi in Larix gmelinii forest
Tong-xin HU Bei Li Guang-Xin Li Yue-Xiao Ren Hai-Lei Ding Long SUN
Chin J Plant Ecol    DOI: 10.17521/cjpe.2022.0333
Accepted: 11 November 2022

Abstract21)            Save
Case verification of community structure determining community productivity in subalpine meadow
Wei LI Rong ZHANG
Chin J Plant Ecol    DOI: 10.17521/cjpe.2022.0331
Accepted: 11 November 2022

Abstract54)            Save

A fossil pollen dataset of China

Zhou BR, Liao MN, Li K, Xu DY, Chen HY, Ni J, Cao XY, Kong ZC, Xu QH, Zhang Y, Herzschuh U, Cai YL, Chen BS, Chen JA, Chen LK, Cheng B, Gao Y, Huang CX, Huang XZ, Li SF, Li WY, Liu KB, Liu GX, Liu PM, Liu XQ, Ma CM, Song CQ, Sun XJ, Tang LY, Wang MH, Wang YB, Xia YM, Xu JS, Yan S, Yang XD, Yao YF, Ye CY, Zhang ZY, Zhao ZY, Zheng Z, Zhu C
Chin J Plant Ecol    DOI: 10.17521/cjpe.2022.0316
Accepted: 08 November 2022

Abstract36)            Save
Spatial distribution patterns in potential species richness of foraging plants for Hainan gibbons
姣 钟 超 姜 Shi-Rong LIU Wen-Xing LONG Osbert Jianxin SUN
Chin J Plant Ecol    DOI: 10.17521/cjpe.2022.0268
Accepted: 04 November 2022

Abstract30)            Save
Correlations between photosynthetic heat tolerance, leaf morphology and temperature niche in Magnoliaceae
Jiehong Ye Chenlong Yu Shaofei Zhuo Xinlan Chen Keming Yang Yin Wen Hui LIU
Chin J Plant Ecol    DOI: 10.17521/cjpe.2022.0298
Accepted: 02 November 2022

Abstract22)            Save
Study on non-additive effect of mixed decomposition of maize and potato straw
Lingkang chen ping zhao ding wang 向 蕊 Guang-Qiang Long
Chin J Plant Ecol    DOI: 10.17521/cjpe.2022.0339
Accepted: 02 November 2022

Abstract8)            Save
Different of soil carbon sequestration between rhizosphere and bulk soil in a mountain coniferous forest in Southwestern China under nitrogen deposition
Ying ZHANG changhong zhang Qi-Tong WANG xiaomin zhu Hua-Jun YIN
Chin J Plant Ecol    DOI: 10.17521/cjpe.2022.0207
Accepted: 02 November 2022

Abstract17)            Save
Phenological dynamics of N, P and K ecological stoichiometry in Chenopodium quinoa in Northwest Yunnan, China
LI zhaoguang he guiqing XU tiancai HE qiongji HOU zhijiang LI yan XUE runguang
Chin J Plant Ecol    DOI: 10.17521/cjpe.2021.0226
Accepted: 02 November 2022

Abstract5)            Save
Needle phenotype variation among natural populations of Pinus yunnanensis, Pinus kesiya var. langbianensis, and Pinus kesiya
Wei-Ying LI Zheng ren Zhang Ya xuan Xin Fei Wang Peiyao Xin Jie Gao
Chin J Plant Ecol    DOI: 10.17521/cjpe.2022.0263
Accepted: 31 October 2022

Abstract34)            Save
Insight into the recent studies on diversity of arbuscular mycorrhizal fungi in shaping plant community assembly and maintaining rare species
Jia-Rong YANG Dai Dong Junfang Chen Juan Liu Xian Wu Xiaolin Liu Yu Liu
Chin J Plant Ecol    DOI: 10.17521/cjpe.2022.0373
Accepted: 25 October 2022

Abstract46)            Save
The asynchronous response of plant phenology to warming in a Kobresia pygmaea meadow in Naqu, Qingzang Plateau
Jing-Yu Xia Yang-Jian ZHANG Zhou-Tao ZHENG Zhao Guang Zhao Ran 艺旋 朱 洁 高 Ruo-Nan SHEN 文宇 李 Jia-He ZHENG Zhang YuXue Jun-Tao ZHU Osbert Jianxin SUN
Chin J Plant Ecol    DOI: 10.17521/cjpe.2022.0156
Accepted: 21 October 2022

Abstract43)            Save
Individual characteristics and spatial distribution pattern of Prunus armeniaca natural regeneration young trees in Xinjiang, China
Chuan-Chao GUO jiang nanlin tang yingying zheng feng wang jin liao kang liu liqiang
Chin J Plant Ecol    DOI: 10.17521/cjpe.2022.0089
Accepted: 21 October 2022

Abstract54)            Save
Species distribution pattern and its underlying mechanism of mangrove plants around the South China Sea
Xin Yang Ming-Xun REN
Chin J Plant Ecol    DOI: 10.17521/cjpe.2022.0366
Accepted: 18 October 2022

Abstract66)            Save
Effects of long-term vegetation restoration on soil active organic carbon fractions and enzyme activities in the karst rocky desertification ecosystem, Southwest China
Na-na LUO Linjiao Wang Qing_long SHI Yu HE
Chin J Plant Ecol    DOI: 10.17521/cjpe.2022.0216
Accepted: 18 October 2022

Abstract34)            Save

  • WeChat Service: zwstxbfw

  • WeChat Public:zwstxb