VARIATIONS OF SPATIAL PATTERN IN FIRE-MEDIATED MONGOLIAN PINE FOREST, HULUN BUIR SAND REGION, INNER MONGOLIA, CHINA
YU Hong, YANG Xiao-Hui, CI Long-Jun
Chin J Plant Ecol . 2009, (1): 71 -80 .  DOI: 10.3773/j.issn.1005-264x.2009.01.008