Influence of light intensity on growth of Datura stramonium and D. stramonium var. tatual
MAO Li-Yan, MU Xiao-Qian, DONG Gai-Gai, CUI Hong-An, RAN Jun-Xiang
Chin J Plan Ecolo . 2012, (3): 243 -252 .  DOI: 10.3724/SP.J.1258.2012.00243