Spatial and temporal dynamics of Phytolacca americana seed rain under Robinia pseudoacacia forest in Lingshan Bay National Forest Park, Shandong, China
ZHAI Shu-Qiang, LI Chuan-Rong, XU Jing-Wei, LIU Li-Chuan, ZHANG Dan, ZHOU Zhen
Chin J Plant Ecol . 2010, (10): 1236 -1242 .  DOI: 10.3773/j.issn.1005-264x.2010.10.013