Physiological mechanism of shading stress on photosynthetic efficiency in summer maize ( Zea mays)
JIA Shi-Fang, LI Cong-Feng, DONG Shu-Ting, ZHANG Ji-Wang
Chin J Plan Ecolo . 2010, (12): 1439 -1447 .  DOI: 10.3773/j.issn.1005-264x.2010.12.010