Point pattern analysis under conditions of replicated sampling
Xin-Ting WANG, Wei-Hua ZHANG, Chao JIANG, Cun-Zhu LIANG
Chin J Plant Ecol . 2017, (5): 577 -584 .  DOI: 10.17521/cjpe.2016.0383