Change of growth characters and carbon stocks in plantations of Pinus sylvestris var. mongolica in Saihanba, Hebei, China
Juan XING, Cheng-Yang ZHENG, Chan-Ying FENG, Fa-Xu ZENG
Chin J Plant Ecol . 2017, (8): 840 -849 .  DOI: 10.17521/cjpe.2017.0060