Responses of tree growth to nitrogen addition in Quercus wutaishanica forests in Mount Dongling, Beijing, China
ZOU An-Long,LI Xiu-Ping,NI Xiao-Feng,JI Cheng-Jun
Chin J Plant Ecol . 2019, (9): 783 -792 .  DOI: 10.17521/cjpe.2018.0232