A review of leaf morphology plasticity linked to plant response and adaptation characteristics in arid ecosystems
LI Yong-Hua, LU Qi, WU Bo, ZHU Ya-Juan, LIU Dian-Jun, ZHANG Jin-Xin, JIN Zhan-Hu
Chin J Plant Ecol . 2012, (1): 88 -98 .  DOI: 10.3724/SP.J.1258.2012.00088