Point pattern analysis of dominant populations in a degraded community in Leymus chinensis + Stipa grandis steppe in Inner Mongolia, China
WANG Xin-Ting, HOU Ya-Li, LIU Fang, CHANG Ying, WANG Wei, LIANG Cun-Zhu, MIAO Bai-Ling
Chin J Plant Ecol . 2011, (12): 1281 -1289 .  DOI: 10.3724/SP.J.1258.2011.01281