Study on the Influence of Main Associated Tree Species on Growth of Tilia amurensis
Xu Zhen-bang, Dai-Hong-cai, Li Xin, Zhang Yi-ping, Guo-Xing-fen, Dai Li-min, Yang Fa-zhu
Chin J Plan Ecolo . 1993, (2): 175 -182 .