Contemporary studies and future perspectives of forest fuel and fuel management
HE Hong-Shi, CHANG Yu, HU Yuan-Man, LIU Zhi-Hua
Chin J Plan Ecolo . 2010, (6): 741 -752 .  DOI: 10.3773/j.issn.1005-264x.2010.06.013