Effluxes of nitrous oxide, methane and carbon dioxide and their responses to increasing nitrogen deposition in the Gurbantünggüt Desert of Xinjiang, China
Xiao-Bing ZHOU, Yuan-Ming ZHANG, Ye TAO, Lin WU
Chin J Plant Ecol . 2017, (3): 290 -300 .  DOI: 10.17521/cjpe.2016.0258