Effects of the spreading of Ligularia virgaurea on soil physicochemical property and microbial functional diversity
SHI Guo-Xi, WANG Wen-Ying, JIANG Sheng-Jing, CHENG Gang, YAO Bu-Qing, FENG Hu-Yuan, ZHOU Hua-Kun
Chin J Plant Ecol . 2018, (1): 126 -132 .  DOI: 10.17521/cjpe.2017.0111