Responses of nitrogen and phosphorus resorption from leaves and branches to long-term nitrogen deposition in a Chinese fir plantation
SHEN Fang-Fang, LI Yan-Yan, LIU Wen-Fei, DUAN Hong-Lang, FAN Hou-Bao, HU Liang, MENG Qing-Yin
Chin J Plant Ecol . 2018, (9): 926 -937 .  DOI: 10.17521/cjpe.2018.0167