Application of a rice simulation model in high temperature sensitivity study
SAYRAN• Waley,LI Bing-Bai,ZHANG Jia-Hua,YANG Shen-Bin
Chin J Plant Ecol . 2014, (5): 515 -528 .  DOI: 10.3724/SP.J.1258.2014.00048