Relationship of quality formation and ultrastructure of cotyledon cells in two quality types of peanut
ZHANG Jia-Lei,LI Xiang-Dong,YANG Chuan-Ting,GAO Fang,ZHANG Feng,WANG Yuan-Yuan,SUN Lian-Qiang
Chin J Plant Ecol . 2013, (8): 768 -776 .  DOI: 10.3724/SP.J.1258.2013.00080