Effects of Caragana microphylla encroachment on community structure and ecosystem function of a typical steppe
DING Wei,WANG Yu-Bing,XIANG Guan-Hai,CHI Yong-Gang,LU Shun-Bao,ZHENG Shu-Xia
Chin J Plant Ecol . 2020, (1): 33 -43 .  DOI: 10.17521/cjpe.2019.0283