Predicting phenology shifts of herbaceous plants on the Qinghai-Xizang Plateau under climate warming with the space-for-time method
LI Xue-Ying, ZHU Wen-Quan, LI Pei-Xian, XIE Zhi-Ying, ZHAO Cen-Liang
Chin J Plant Ecol . 2020, (7): 742 -751 .  DOI: 10.17521/cjpe.2019.0308