Effects of different rotations on carbon sequestration in Chinese fir plantations
Wei-Feng WANG, Yu-Xi DUAN, Li-Xin ZHANG, Bo WANG, Xiao-Jing LI
Chin J Plant Ecol . 2016, (7): 669 -678 .  DOI: 10.17521/cjpe.2015.0407