Individual characteristics and spatial distribution pattern of Prunus armeniaca natural regeneration young trees in Xinjiang, China
Chuan-Chao GUO jiang nanlin tang yingying zheng feng wang jin liao kang liu liqiang
Chin J Plant Ecol . 0, (): 0 -0 .  DOI: 10.17521/cjpe.2022.0089