Chin J Plan Ecolo ›› 2016, Vol. 40 ›› Issue (9): 952-957.doi: 10.17521/cjpe.2015.0454

• Data Paper • Previous Articles     Next Articles

Characteristics of plant communities containing rare conifers in Poyang Lake Basin, China

Quan FANG, Yi-Zhen LIU, Gang GE*()   

  1. School of Life Science, Key Laboratory of Poyang Lake Environment and Resource Utilization, Ministry of Education, Nanchang University, Nanchang 330022, China
  • Received:2015-12-10 Accepted:2016-05-09 Online:2016-09-29 Published:2016-09-10
  • Contact: Gang GE E-mail:gge@ncu.edu.cn

Abstract:

The endangerment mechanism of rare conifer species is a very critical problem in conservation biodiversity. Thus, the studies on the protection of the rare and endangered coniferous trees have received extensive attention. The objective of this study was to understand the survival and distribution of the rare coniferous tree species in natural forests of the Poyang Lake Basin. Field investigations on plant communities were conducted in 21 plots from Oct. 2014 to Oct. 2015. These plots were distributed in the Nanling Mountains, Luoxiao Mountains, Wuyi Mountains, Huangshan Mountains, and Jiuling Mountain. The dimensions of each plot were 20 m × 20 m. Community species composition and quantitative characteristics in each plot were recorded. The importance values of trees, shrubs and herbs were computed, respectively. The community types and structural properties were analyzed. A total of 23 sets of community sampling data were obtained in details. A number of 11 species of rare conifers were found in 14 different formations. Rare conifer trees mainly occurred in the communities as co-edificatos or companion species. The formations included Form. Taxus wallichiana var. mairei, Form. Pseudotsuga sinensis, Form. Fokienia hodginsii and Form. Torreya grandis, where the dominant species was coniferous trees. In conclusion, our study provides valuable field investigation data of rare coniferous in Poyang Lake basin, which could provide insight into the protection and management of these species.

Key words: Poyang Lake basin, rare coniferous, community structure, plots data

Table 1

Basic information of plots sampled in the study area"

样地 Plots 纬度 Latitude (N) 经度 Longitude (E) 海拔 Altitude (m) 坡度 Slope gradient 坡向 Slope aspect 坡位 Slope position
JLS-1 24.53° 114.45° 947 26° 南坡 South 中坡 Mid-slope
JGS-2 26.50° 114.16° 1 327 31° 东南坡 Southeast 上坡 Upper slope
JGS-3 26.50° 114.16° 1 372 35° 南坡 South 下坡 Lower slope
JGS-5 26.57° 114.12° 947 10° 东坡 East 下坡 Lower slope
JGS-6 26.59° 114.13° 979 40° 南坡 South 下坡 Lower slope
JGS-7 26.58° 114.14° 1 067 30° 西北坡 Northwest 下坡 Lower slope
JGS-8 26.57° 114.23° 472 44° 西坡 West 中坡 Mid-slope
JGS-9 26.57° 114.23° 516 65° 西坡 West 中坡 Mid-slope
WGS-1 27.46° 114.13° 678 南坡 South 下坡 Lower slope
WGS-2 27.46° 114.13° 672 北坡 North 下坡 Lower slope
WGS-3 27.46° 114.13° 628 30° 西北坡 Northwest 下坡 Lower slope
PLC-1 29.05° 115.36° 111 40° 西南坡 Southwest 下坡 Lower slope
YQ-1 27.04° 116.92° 566 12° 东坡 East 下坡 Lower slope
YQ-2 27.04° 116.92° 598 10° 东坡 East 下坡 Lower slope
YQ-3 27.04° 116.92° 560 50° 东坡 East 下坡 Lower slope
QX-1 28.43° 114.73° 122 41° 西坡 West 下坡 Lower slope
QX-2 28.46° 114.71° 171 44° 东坡 East 下坡 Lower slope
SQS-1 28.91° 118.06° 1 620 31° 东坡 East 上坡 Upper slope
SQS-2 28.91° 118.05° 1 588 28° 西南坡 Southwest 上坡 Upper slope
SQS-3 28.92° 118.06° 1 604 20° 东南坡 Southeast 上坡 Upper slope
SQS-4 28.92° 118.05° 1 545 28° 西坡 West 上坡 Upper slope
SQS-5 28.93° 118.05° 1 263 40° 西坡 West 上坡 Upper slope
SQS-6 28.93° 118.05° 1 267 30° 西坡 West 上坡 Upper slope
1 The Editorial Committee of Forest of Jiangxi (1986). Forest of Jiangxi. Jiangxi Science and Technology Press, Nanchang. (in Chinese)[江西森林编辑委员会 (1986). 江西森林. 江西科学技术出版社, 南昌.]
2 Yang Y, Guo K, Zhao LQ, Zhao HW, Qiao XG, Liu HM (2014). Community characteristics of Stipa roborowskyi steppe in Xizang.Chinese Journal of Plant Ecology, 38, 635-639. (in Chinese with English abstract)[杨瑶, 郭柯, 赵利清, 赵海卫, 乔鲜果, 刘慧明 (2014). 西藏昆仑针茅草原的基本特征. 植物生态学报, 38, 635-639.]
3 Zhang WK, Li H, Wang GH (2013). Community characteristics of main vegetation types along two altitudinal transects on mountains of northwestern Beijing, China.Chinese Journal of Plant Ecology, 37, 566-570. (in Chinese with English abstract)[张维康, 李贺, 王国宏 (2013). 北京西北部山地两个垂直样带内主要植被类型的群落特征. 植物生态学报, 37, 566-570.]
[1] Zhixia Zhao,Changming Zhao,Shuyu Deng,Guozhen Shen,Zongqiang Xie,Gaoming Xiong,Junqing Li. Community structure and dynamics of a remnant forest dominated by Thuja sutchuenensis after deforestation [J]. Biodiv Sci, 2020, 28(3): 333-339.
[2] FANG Wen-Jing,CAI Qiong,ZHU Jiang-Ling,JI Cheng-Jun,YUE Ming,GUO Wei-Hua,ZHANG Feng,GAO Xian-Ming,TANG Zhi-Yao,FANG Jing-Yun. Distribution, community structures and species diversity of larch forests in North China [J]. Chin J Plant Ecol, 2019, 43(9): 742-752.
[3] Sun Beibei, Yu Cungen, Liu Hui, Yan Wenchao, Zhang Wenjun, Dai Dongxu. Spring and autumn shrimp and crab biodiversity in the east Nanji Islands [J]. Biodiv Sci, 2019, 27(7): 787-795.
[4] Xing Yuan, Wu Xiaoping, Ouyang Shan, Zhang Junqian, Xu Jing, Yin Senlu, Xie Zhicai. Assessment of macrobenthos biodiversity and potential human-induced stressors in the Ganjiang River system [J]. Biodiv Sci, 2019, 27(6): 648-657.
[5] Xie Fenglin, Zhou Quan, Shi Hang, Shu Xiao, Zhang Kerong, Li Tao, Feng Shuiyuan, Zhang Quanfa, Dang Haishan. Species composition and community characteristics of a 25 ha forest dynamics plot in deciduous broad-leaved forest, Qinling Mountains, north-central China [J]. Biodiv Sci, 2019, 27(4): 439-448.
[6] Yang Lufei, Chen Linlin, Li Xiaojing, Zhou Zhengquan, Liu Bo, Song Bo, Li Bingjun, Li Baoquan. Effect of seasonal hypoxia on macrobenthic communities in the Muping Marine Ranch, Yantai, China [J]. Biodiv Sci, 2019, 27(2): 200-210.
[7] Shuoran Liu,Daode Yang,Xianfu Li,Lu Tan,Jun Sun,Xiaoyang He,Wenshu Yang,Guopeng Ren,Davide Fornacca,Qinghua Cai,Wen Xiao. Diversity in benthic and environmental characteristics on alpine micro-waterbodies and stream ecosystems in northwest Yunnan [J]. Biodiv Sci, 2019, 27(12): 1298-1308.
[8] Zhou Xiping, Li Zhen, Wu Peifang, Wu Xi, Chen Yixin, Liu Kangge, Liu Dongyan, Wang Yujue, Wang Yueqi. The structure of macrobenthic community in Pearl River Estuary [J]. Biodiv Sci, 2019, 27(10): 1112-1121.
[9] Yunzhi Qin,Jiaxin Zhang,Jianming Liu,Mengting Liu,Dan Wan,Hao Wu,Yang Zhou,Hongjie Meng,Zhiqiang Xiao,Handong Huang,Yaozhan Xu,Zhijun Lu,Xiujuan Qiao,Mingxi Jiang. Community composition and spatial structure in the Badagongshan 25 ha Forest Dynamics Plot in Hunan Province [J]. Biodiv Sci, 2018, 26(9): 1016-1022.
[10] Wei Mo,Zhiliang Wang,You Li,Jianjun Guo,Runzhi Zhang. Faunal communities of deep soil layers in suburban Beijing [J]. Biodiv Sci, 2018, 26(3): 248-257.
[11] Yuhang Li, Wandong Chen, Houcai Cai, Zhongmin Sun, Kuidong Xu. Spatio-temporal variation of benthic diatom diversity and community structure in a sandy intertidal zone of the Nanji Islands, China [J]. Biodiv Sci, 2017, 25(9): 981-989.
[12] Ling-Zhao TAN, Chun-Yu FAN, Xiu-Hua FAN. Relationships between species diversity or community structure and productivity of woody-plants in a broad-leaved Korean pine forest in Jiaohe, Jilin, China [J]. Chin J Plan Ecolo, 2017, 41(11): 1149-1156.
[13] Hongying Zhou, Xuemei Yao, Li Li, Taonian Geng, Ying Zhang. Scleractinian coral community structure and distribution in the coastal waters surrounding Hainan Island [J]. Biodiv Sci, 2017, 25(10): 1123-1130.
[14] Hongyan Liu,Chaojie Yang,Peidong Zhang,Wentao Li,Xiaolong Yang,Xiumei Zhang. Demersal nekton community structure of artificial reef zones in Laoshan Bay, Qingdao [J]. Biodiv Sci, 2016, 24(8): 896-906.
[15] Deyi Wang,Jianfeng Hao,Yan Li,Jinqiu Qi,Zengli Pei,Yujia Huang,Qian Jiang,Ya Chen. Examination of edge effects in a Cryptomeria fortunei plantation in Zhougong Mountain, western Sichuan [J]. Biodiv Sci, 2016, 24(8): 940-947.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
[1] Wenxia Wang;Shuguang Li;Xiaoming Zhao;Bingcheng Lin;Yuguang Du. Effects of Oligochitosan on Transcription of Genes Involved in Jasmonic Acid Biosynthesis in Tobacco Suspension Cells[J]. Chin Bull Bot, 2008, 25(05): 526 -532 .
[2] Yuan Gao;Li Tian;Song Qin* . Positive Selection in Plant Evolution[J]. Chin Bull Bot, 2008, 25(04): 401 -406 .
[3] Lei Zhang Baoshi Zhang. Mapping and Cloning of Quantitative Trait Genes in Plants[J]. Chin Bull Bot, 2007, 24(04): 553 -560 .
[4] Cai Ji-jing. Scanning Electron Microscopy Method for the Direct Observation of Fresh Plant Specimen[J]. Chin Bull Bot, 1983, 1(02): 55 -56 .
[5] LI AI-Fen;CHEN Min and ZHOU Bai-Cheng. Studies on Characterization of Fluorescence Emission Spectra of Brown Algae at 77K[J]. Chin Bull Bot, 1999, 16(03): 274 -279 .
[6] Huan Feng, Shuli Yi, Jiaheng Xie, Mengqi Lei, Xuan Huang. Callus Induction and Plant Regeneration of Rosa hybrida[J]. Chin Bull Bot, 2014, 49(5): 595 -602 .
[7] Meishan Zhang, Bao Liu. Epigenetic Regulation in Plant Endosperm Development[J]. Chin Bull Bot, 2012, 47(2): 101 -110 .
[8] Zhangxiong Han, Li Li, Xinwen Xu, Xiangfang Lü, Hongxia Yue, Zhen Bian, Lizheng Li. Effect of NaCl on Physiological Features of 4 Legume Seedlings in Desert Areas of Xinjiang, China[J]. Chin Bull Bot, 2012, 47(5): 491 -499 .
[9] Jin Guo, Xiaoyan Yang, Hongping Deng, Qin Huang, Yunting Li, Huayu Zhang. Sex Expression and Reproduction Allocation in Eurya loquaiana[J]. Chin Bull Bot, 2017, 52(2): 202 -209 .
[10] Liao Lan-yu, Ding Ming-mao, Zhang Zhu-ping, Yi Wei-min, Guo Gui-zhong, Huang Zhong-liang. Root Biomass and its Nitrogen Dynamic of Some Communities in Dinghushan[J]. Chin J Plan Ecolo, 1993, 17(1): 56 -60 .