Default Latest Most Read
Toggle Thumbnails
Composition of plant life forms of subtropical shrubland in China and its correlation with temperature and precipitation    
Jia-Xiang LI, Gao-Ming XIONG, Wen-Ting XU, Yue-Lin LI, Zhi-Jun LU, Chang-Ming ZHAO, Zong-Qiang XIE
Chin J Plant Ecol   2017,41(1 ):147 -156. DOI:10.17521/cjpe.2016.0212
Abstract  (1250 HTML20 PDF(pc) (526KB)(1498 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Carbon, nitrogen and phosphorus stoichiometry of Myrica nana in Yunnan, China    
Kai-Wen SU, Lu-Hong CHEN, Wei ZHENG, Yao PAN, Hua-Jun YIN, He-De GONG
Chin J Plant Ecol   2017,41(1 ):136 -146. DOI:10.17521/cjpe.2016.0026
Abstract  (833 HTML7 PDF(pc) (453KB)(1530 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Stoichiometric characteristics of carbon, nitrogen and phosphorus of Sibiraea angustata shrub on the eastern Qinghai-Xizang Plateau    
He-Liang HE, Xiao-Cheng YANG, Dan-Dan LI, Chun-Ying YIN, Yun-Xiang LI, Guo-Ying ZHOU, Lin ZHANG, Qing LIU
Chin J Plant Ecol   2017,41(1 ):126 -135. DOI:10.17521/cjpe.2016.0031
Abstract  (938 HTML17 PDF(pc) (360KB)(1731 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Biomass estimation models and allocation patterns of 14 shrub species in Mountain Luya, Shanxi, China    
Yong-Kai LUO, Jing-Yun FANG, Hui-Feng HU
Chin J Plant Ecol   2017,41(1 ):115 -125. DOI:10.17521/cjpe.2016.0131
Abstract  (1605 HTML22 PDF(pc) (520KB)(1809 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Biomass allocation patterns of Loropetalum chinense    
Yang WANG, Wen-Ting XU, Gao-Ming XIONG, Jia-Xiang LI, Chang-Ming ZHAO, Zhi-Jun LU, Yue-Lin LI, Zong-Qiang XIE
Chin J Plant Ecol   2017,41(1 ):105 -114. DOI:10.17521/cjpe.2016.0217
Abstract  (924 HTML10 PDF(pc) (572KB)(1477 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Effects of nitrogen addition on soil respiration of Rhododendron simsii shrubland in the subtropical mountainous areas of China    
Qiang ZHANG, Jia-Xiang LI, Zong-Qiang XIE
Chin J Plant Ecol   2017,41(1 ):95 -104. DOI:10.17521/cjpe.2015.0302
Abstract  (1040 HTML4 PDF(pc) (532KB)(2075 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Effects of nitrogen addition on soil respiration in shrublands in Mt. Dongling, Beijing, China    
Jian-Hua ZHANG, Zhi-Yao TANG, Hai-Hua SHEN, Jing-Yun FANG
Chin J Plant Ecol   2017,41(1 ):81 -94. DOI:10.17521/cjpe.2016.0085
Abstract  (1069 HTML22 PDF(pc) (972KB)(1858 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Responses of growth and litterfall production to nitrogen addition treatments from common shrublands in Mt. Dongling, Beijing, China    
Jian-Hua ZHANG, Zhi-Yao TANG, Hai-Hua SHEN, Jing-Yun FANG
Chin J Plant Ecol   2017,41(1 ):71 -80. DOI:10.17521/cjpe.2016.0093
Abstract  (854 HTML5 PDF(pc) (655KB)(1213 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Carbon density and its spatial distribution in the Potentilla fruticosa dominated alpine shrub in Qinghai, China    
Lu-Cun YANG, Chang-Bin LI, Yi NING, Xiu-Qing NIE, Wen-Hua XU, Guo-Ying ZHOU
Chin J Plant Ecol   2017,41(1 ):62 -70. DOI:10.17521/cjpe.2016.0038
Abstract  (773 HTML3 PDF(pc) (569KB)(1042 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Biomass allocation and carbon density of Sophora moorcroftiana shrublands in the middle reaches of Yarlung Zangbo River, Xizang, China    
Guang-Shuai CUI, Lin ZHANG, Wei SHEN, Xin-Sheng LIU, Yuan-Tao WANG
Chin J Plant Ecol   2017,41(1 ):53 -61. DOI:10.17521/cjpe.2016.0019
Abstract  (744 HTML3 PDF(pc) (717KB)(1045 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Estimation of biomass allocation and carbon density of Rhododendron simsii shrubland in the subtropical mountainous areas of China    
Qiang ZHANG, Jia-Xiang LI, Wen-Ting XU, Gao-Ming XIONG, Zong-Qiang XIE
Chin J Plant Ecol   2017,41(1 ):43 -52. DOI:10.17521/cjpe.2016.0174
Abstract  (754 HTML20 PDF(pc) (467KB)(1633 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Leaf nitrogen and phosphorus concentration and the empirical regulations in dominant woody plants of shrublands across southern China    
Jia-Xiang LI, Wen-Ting XU, Gao-Ming XIONG, Yang WANG, Chang-Ming ZHAO, Zhi-Jun LU, Yue-Lin LI, Zong-Qiang XIE
Chin J Plant Ecol   2017,41(1 ):31 -42. DOI:10.17521/cjpe.2016.0251
Abstract  (1064 HTML14 PDF(pc) (585KB)(1826 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Distribution of biomass in relation to environments in shrublands of temperate China    
Xian YANG, Yan-Pei GUO, Anwar MOHHAMOT, Hong-Yan LIU, Wen-Hong MA, Shun-Li YU, Zhi-Yao TANG
Chin J Plant Ecol   2017,41(1 ):22 -30. DOI:10.17521/cjpe.2016.0199
Abstract  (1229 HTML23 PDF(pc) (739KB)(1385 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Storage of carbon, nitrogen and phosphorus in temperate shrubland ecosystems across Northern China    
Yan-Pei GUO, Xian YANG, Anwar MOHHAMOT, Hong-Yan LIU, Wen-Hong MA, Shun-Li YU, Zhi-Yao TANG
Chin J Plant Ecol   2017,41(1 ):14 -21. DOI:10.17521/cjpe.2016.0201
Abstract  (925 HTML23 PDF(pc) (806KB)(1370 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Litter standing crop of shrubland ecosystems in southern China    
Jie-Lin GE, Gao-Ming XIONG, Jia-Xiang LI, Wen-Ting XU, Chang-Ming ZHAO, Zhi-Jun LU, Yue-Lin LI, Zong-Qiang XIE
Chin J Plant Ecol   2017,41(1 ):5 -13. DOI:10.17521/cjpe.2016.0202
Abstract  (996 HTML18 PDF(pc) (522KB)(1138 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Studies on carbon storage of shrubland ecosystems in China    
XIE Zong-Qiang, TANG Zhi-Yao
Chin J Plant Ecol   2017,41(1 ):1 -4. DOI:10.17521/cjpe.2017.0012
Abstract  (1064 HTML35 PDF(pc) (442KB)(1844 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics

  • WeChat Service: zwstxbfw

  • WeChat Public:zwstxb