Plant ecology on Qingzang Plateau:Remote sensing Ecology

Default Latest Most Read
Toggle Thumbnails
Changes of vegetation greenness and its response to drought-wet variation on the Qingzang Plateau    
ZHU Yu-Ying, ZHANG Hua-Min, DING Ming-Jun, YU Zi-Ping
Chin J Plant Ecol   2023,47(1 ):51 -64. DOI:10.17521/cjpe.2021.0500
Abstract  (480 HTML46 PDF(pc) (20281KB)(340 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Variation in ecosystem water use efficiency and its attribution analysis during 1982-2018 in Qingzang Plateau    
ZHENG Zhou-Tao, ZHANG Yang-Jian
Chin J Plant Ecol   2022,46(12 ):1486 -1496. DOI:10.17521/cjpe.2021.0187
Abstract  (538 HTML56 PDF(pc) (5608KB)(412 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Changes in the pattern of an alpine wetland landscape in Maqu County in the first meander of the Yellow River    
XUE Peng-Fei, LI Wen-Long, ZHU Gao-Feng, ZHOU Hua-Kun, LIU Chen-Li, YAN He-Piao
Chin J Plant Ecol   2021,45(5 ):467 -475. DOI:10.17521/cjpe.2020.0288
Abstract  (747 HTML91 PDF(pc) (1854KB)(463 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Estimation on seasonal dynamics of alpine grassland aboveground biomass using phenology camera-derived NDVI    
CHEN Zhe, WANG Hao, WANG Jin-Zhou, SHI Hui-Jin, LIU Hui-Ying, HE Jin-Sheng
Chin J Plant Ecol   2021,45(5 ):487 -495. DOI:10.17521/cjpe.2020.0076
Abstract  (1443 HTML92 PDF(pc) (1173KB)(775 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
NDVIdynamics and driving climatic factors in the Protected Zones for Ecological Functions in China    
XU Guang-Lai, LI Ai-Juan, XU Xiao-Hua, YANG Xian-Cheng, YANG Qiang-Qiang
Chin J Plant Ecol   2021,45(3 ):213 -223. DOI:10.17521/cjpe.2020.0096
Abstract  (899 HTML55 PDF(pc) (1669KB)(678 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Predicting phenology shifts of herbaceous plants on the Qinghai-Xizang Plateau under climate warming with the space-for-time method    
LI Xue-Ying, ZHU Wen-Quan, LI Pei-Xian, XIE Zhi-Ying, ZHAO Cen-Liang
Chin J Plant Ecol   2020,44(7 ):742 -751. DOI:10.17521/cjpe.2019.0308
Abstract  (925 HTML121 PDF(pc) (1438KB)(533 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Spatiotemporal distribution changes in alpine desert belt in Qilian Mountains under climate changes in past 30 years    
ZHANG Fu-Guang, ZENG Biao, YANG Tai-Bao
Chin J Plant Ecol   2019,43(4 ):305 -319. DOI:10.17521/cjpe.2018.0241
Abstract  (1482 HTML147 PDF(pc) (6476KB)(880 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Spatial pattern of vegetation precipitation use efficiency and its response to precipitation and temperature on the Qinghai-Xizang Plateau of China    
YE Hui, WANG Jun-Bang, HUANG Mei, QI Shu-Hua
Chin J Plant Ecol   2012,36(12 ):1237 -1247. DOI:10.3724/SP.J.1258.2012.01237
Abstract  (1311 HTML6 PDF(pc) (725KB)(2007 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Simulations of phenology in alpine grassland communities in Damxung, Xizang, based on digital camera images    
ZHOU Lei, HE Hong-Lin, ZHANG Li, SUN Xiao-Min, SHI Pei-Li, REN Xiao-Li, YU Gui-Rui
Chin J Plant Ecol   2012,36(11 ):1125 -1135. DOI:10.3724/SP.J.1258.2012.01125
Abstract  (1143 HTML3 PDF(pc) (645KB)(1885 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Spatio-temporal variation of vegetation phenology in the Northern Tibetan Plateau as detected by MODIS remote sensing    
SONG Chun-Qiao, YOU Song-Cai, KE Ling-Hong, LIU Gao-Huan, ZHONG Xin-Ke
Chin J Plant Ecol   2011,35(8 ):853 -863. DOI:10.3724/SP.J.1258.2011.00853
Abstract  (2740 HTML14 PDF(pc) (972KB)(2571 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
SPATIAL-TEMPORAL PATTERNS OF NET PRIMARY PRODUCTIVITY FOR 1988-2004 BASED ON GLOPEM-CEVSA MODEL IN THE “THREE-RIVER HEADWATERS” REGION OF QINGHAI PROVINCE, CHINA    
WANG Jun-Bang, LIU Ji-Yuan, SHAO Quan-Qin, LIU Rong-Gao, FAN Jiang-Wen, CHEN Zhuo-Qi
Chin J Plant Ecol   2009,33(2 ):254 -269. DOI:10.3773/j.issn.1005-264x.2009.02.003
Abstract  (3148 HTML31 PDF(pc) (4660KB)(2481 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
THE RELATIONSHIP BETWEEN NDVI AND CLIMATE ELEMENTS FOR 22 YEARS IN DIFFERENT VEGETATION AREAS OF NORTHWEST CHINA    
GUO Ni, ZHU Yan-Jun, WANG Jie-Min, DENG Chao-Ping
Chin J Plant Ecol   2008,32(2 ):319 -327. DOI:10.3773/j.issn.1005-264x.2008.02.008
Abstract  (3795 HTML9 PDF(pc) (2292KB)(1517 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Interpretation of Remote Sensing Data of the Forest and Shrub Vegetation in the Longwu River Valley, Qinghai Province    
Chen Gui-chen, Zhou Li-hua, Peng Min, Luo Ziu-yue, Wei Zhen-duo
Chin J Plan Ecolo   1994,18(4 ):385 -391. 
Abstract  (2527 PDF(pc) (454KB)(744 Save
Related ArticlesMetrics

  • WeChat Service: zwstxbfw

  • WeChat Public:zwstxb