Chin J Plan Ecolo ›› 2016, Vol. 40 ›› Issue (6): 615-619.doi: 10.17521/cjpe.2015.0138

• Orginal Article • Previous Articles     Next Articles

Preliminary analysis of forest community structure of Yaoluoping National Nature Reserve in Yuexi County, Anhui Province, China

Zhi-Gao WANG1,*(), Zhong-Xin ZHANG1, Wen-Ge WANG2, Jun CHU2   

  1. 1School of Life Science, Anqing Normal University, the Province Key Laboratory of the Biodiversity and Ecological Conservation in Southwest Anhui, Anqing, Anhui 246133, China
    2Yaoluoping National Nature Reserve Administration Committee, Anqing, Anhui 246600, China
  • Received:2015-04-16 Accepted:2016-05-09 Online:2016-06-15 Published:2016-06-30
  • Contact: Zhi-Gao WANG E-mail:zgwang@126.com

Abstract:

Three 1-hm2 permanent plots were established in the Yaoluoping National Nature Reserve in Anqing of Anhui Province. All trees with diameter at breast height (DBH) ≥ 2 cm were mapped, tagged with aluminum plates of unique numbers, and identified by species. On the basis of the importance value of the canopy and shrub layer, the three plots in Yaoluoping, Diaoguanjing and Anjiping were classified as Castanea seguinii + Lindera glauca deciduous broad-leaf forest community, Platycarya strobilacea + Lindera glauca deciduous broad-leaf forest community, and Platycarya strobilacea + Lindera chienii deciduous broad-leaf forest community, respectively. The three plots were all dominated by deciduous trees with evergreen trees only found in the Diaoguanjing plot. The Diaoguanjing plot was most abundant in species (81), followed by the Anjiping plot (76) and the Diaoguanjing plot (62). The local plant communites are stable and the vegetation is well restored.

Key words: Yaoluoping National Nature Reserve, permanent plot, community structure

Table 1

Information on the three 1-hm2 plots in the Yaoluoping National Nature Reserve"

样地名称
Plot name
经度
Longitude (E)
纬度
Latitude (N)
海拔
Altitude (m)
优势种
Dominant species
干扰程度
Disturbance level
森林起源
Origin of forest
鹞落坪
Yaoluoping
116.09° 30.98° 1268 茅栗
Castanea seguinii
轻微
Slight
天然林
Nature forest
吊罐井
Diaoguanjing
116.11° 31.05° 892 化香树
Platycarya strobilacea
轻微
Slight
天然林
Nature forest
庵基坪
Anjiping
116.14° 31.05° 1155 化香树
Platycarya strobilacea
轻微
Slight
天然林
Nature forest

Fig. 1

Accumulative species abundance curves for the three 1-hm2 plots."

Fig. 2

Size class (diameter at breast height) distributions for the three 1-hm2 plots."

[1] Ma KP (2008). Large scale permanent plots: Important platform for long term research on biodiversity in forest ecosystem. Journal of Plant Ecology (Chinese Version), 32, 237. (in Chinese with English abstract)
[马克平 (2008). 大型固定样地: 森林生物多样性定位研究的平台. 植物生态学报, 32, 237.]
[2] Xie ZW, Wu GF (1993). A study on the flora of Duozhijan Mountain Area of the Dabie Mountains, Anhui Province. Journal of East China Normal University (Natural Science), (1), 102-110. (in Chinese with English abstract)
[谢中稳, 吴国芳 (1993). 安徽大别山多枝尖山区植物区系的研究. 华东师范大学学报(自然科学版), (1), 102-110.]
[3] Xie ZW, Wu GF (1995). The vegetation types and their distributions in Yaoluoping Natural Reserve of Anhui Province. Journal of East China Normal University (Natural Science), (3), 93-102. (in Chinese with English abstract)
[谢中稳, 吴国芳 (1995). 安徽省鹞落坪自然保护区植被类型及其分布. 华东师范大学学报(自然科学版), (3), 93-102.]
[1] Xing Yuan, Wu Xiaoping, Ouyang Shan, Zhang Junqian, Xu Jing, Yin Senlu, Xie Zhicai. Assessment of macrobenthos biodiversity and potential human-induced stressors in the Ganjiang River system [J]. Biodiv Sci, 2019, 27(6): 648-657.
[2] Xie Fenglin, Zhou Quan, Shi Hang, Shu Xiao, Zhang Kerong, Li Tao, Feng Shuiyuan, Zhang Quanfa, Dang Haishan. Species composition and community characteristics of a 25 ha forest dynamics plot in deciduous broad-leaved forest, Qinling Mountains, north-central China [J]. Biodiv Sci, 2019, 27(4): 439-448.
[3] Wang Yingcan, Lin Jiayi, Xu Han, Lin Mingxian, Li Yide. Numerical characteristics of plant sexual system of the woody plants in the 60 ha plot in the tropical rain forest in Jianfengling, Hainan Island [J]. Biodiv Sci, 2019, 27(3): 297-305.
[4] Yang Lufei, Chen Linlin, Li Xiaojing, Zhou Zhengquan, Liu Bo, Song Bo, Li Bingjun, Li Baoquan. Effect of seasonal hypoxia on macrobenthic communities in the Muping Marine Ranch, Yantai, China [J]. Biodiv Sci, 2019, 27(2): 200-210.
[5] Yunzhi Qin,Jiaxin Zhang,Jianming Liu,Mengting Liu,Dan Wan,Hao Wu,Yang Zhou,Hongjie Meng,Zhiqiang Xiao,Handong Huang,Yaozhan Xu,Zhijun Lu,Xiujuan Qiao,Mingxi Jiang. Community composition and spatial structure in the Badagongshan 25 ha Forest Dynamics Plot in Hunan Province [J]. Biodiv Sci, 2018, 26(9): 1016-1022.
[6] Wei Mo,Zhiliang Wang,You Li,Jianjun Guo,Runzhi Zhang. Faunal communities of deep soil layers in suburban Beijing [J]. Biodiv Sci, 2018, 26(3): 248-257.
[7] Lei Zhou, Yaqiong Wan, Xin Hong, Heng Zhang, Lifu Qian, Chencheng Wang, Zheng Kong, Kai Zhao, Jiaqi Li, Baowei Zhang. Camera-trapping surveys of the large and medium-sized mammal and understory bird diversity in Yaoluoping National Nature Reserve, Anhui Province [J]. Biodiv Sci, 2018, 26(12): 1338-1342.
[8] Yuhang Li, Wandong Chen, Houcai Cai, Zhongmin Sun, Kuidong Xu. Spatio-temporal variation of benthic diatom diversity and community structure in a sandy intertidal zone of the Nanji Islands, China [J]. Biodiv Sci, 2017, 25(9): 981-989.
[9] Ling-Zhao TAN, Chun-Yu FAN, Xiu-Hua FAN. Relationships between species diversity or community structure and productivity of woody-plants in a broad-leaved Korean pine forest in Jiaohe, Jilin, China [J]. Chin J Plan Ecolo, 2017, 41(11): 1149-1156.
[10] Hongying Zhou, Xuemei Yao, Li Li, Taonian Geng, Ying Zhang. Scleractinian coral community structure and distribution in the coastal waters surrounding Hainan Island [J]. Biodiv Sci, 2017, 25(10): 1123-1130.
[11] Quan FANG, Yi-Zhen LIU, Gang GE. Characteristics of plant communities containing rare conifers in Poyang Lake Basin, China [J]. Chin J Plan Ecolo, 2016, 40(9): 952-957.
[12] Hongyan Liu,Chaojie Yang,Peidong Zhang,Wentao Li,Xiaolong Yang,Xiumei Zhang. Demersal nekton community structure of artificial reef zones in Laoshan Bay, Qingdao [J]. Biodiv Sci, 2016, 24(8): 896-906.
[13] Deyi Wang,Jianfeng Hao,Yan Li,Jinqiu Qi,Zengli Pei,Yujia Huang,Qian Jiang,Ya Chen. Examination of edge effects in a Cryptomeria fortunei plantation in Zhougong Mountain, western Sichuan [J]. Biodiv Sci, 2016, 24(8): 940-947.
[14] Mei Yang,Xinzheng Li,Yong Xu,Hongfa Wang,Baolin Zhang. Seasonal variations in macrobenthic communities in the subtidal zones of Jiaozhou Bay [J]. Biodiv Sci, 2016, 24(7): 820-830.
[15] Chaofeng Wang,Haibo Li,Wuchang Zhang,Li Zhao,Yuan Zhao,Tian Xiao. Analyzing the tintinnid community structure and distribution in the surface waters southeast of Hawaii from a cruise in 2013 [J]. Biodiv Sci, 2016, 24(7): 831-837.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
[1] Li Ming-qi and Tang Pei-song. Interrelation and Regulation of Energy Metabolism in Green Cells[J]. Chin Bull Bot, 1985, 3(01): 1 -7 .
[2] WU Yi-Xin XIE Qing-Hua SANG Lin XIE Shi-Qing. Tissue Culture and Micropropagation of Erigeron breviscapus[J]. Chin Bull Bot, 2005, 22(01): 54 -57 .
[3] . [J]. Chin Bull Bot, 2004, 21(05): 638 .
[4] Wenqi Li, Mengbin Ruan, Bin Wang, Pingjuan Zhao, Ming Peng. cDNA Cloning and Expression Patterns of SYP Genes in Manihot esculenta[J]. Chin Bull Bot, 2014, 49(1): 63 -77 .
[5] Lijuan Wang, Linde Liu, Li Zhang, Yanjie Wang, Wei Lian, Zhongwu Jiang, Fuxing Zhang. Stigma Receptivity, Stigma Morphology and Fruit Set of Yantai Sweet Cherry (Cerasus avium)[J]. Chin Bull Bot, 2011, 46(1): 44 -49 .
[6] WANG Yi-Lei and ZHAO Liang-Tian. A Study on Polyphenol Oxidase Activities of Corilus versicolor[J]. Chin Bull Bot, 1999, 16(04): 454 -456 .
[7] Hexin Tan;Tieqiao Wen;Dabing Zhang. Molecular Mechanisms of Pollen Development in Oryza sativa[J]. Chin Bull Bot, 2007, 24(03): 330 -339 .
[8] Hongbing Fu;Chongshi Cui;Xi Zhao;Qi Liu. Establishment of Cucurbita moschata Genetic Transformation System by Agrobacterium tumefaciens Transfection[J]. Chin Bull Bot, 2010, 45(04): 472 -478 .
[9] Xiling Dai;Jianguo Cao;Quanxi Wang* . Formation and Development of Sporoderm of Ceratopteris thalictroides (L.) Brongn. (Parkeriaceae)[J]. Chin Bull Bot, 2008, 25(01): 72 -79 .
[10] Zhou Yun-long. A Brief Introduction to Life History of Porphyra[J]. Chin Bull Bot, 1985, 3(02): 57 -59 .