Not found Mangrove

Default Latest Most Read
Toggle Thumbnails
Effects of Spartina alterniflora invasion on enrichment of sedimental heavy metals in a mangrove wetland and the underlying mechanisms    
Quan CHEN, Ke-Ming MA
Chin J Plant Ecol   2017,41(4 ):409 -417. DOI:10.17521/cjpe. 2016.0338
Abstract  (873 HTML276 PDF(pc) (4186KB)(860 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Macrobenthic diversity and seasonal changes in the mangrove swamp of Luoyangjiang Estuary, Fujian Province    
Junhui Lin, Xuebao He, Jianjun Wang, Heshan Lin, Yaqin Huang, Kun Liu, Jianfeng Mou, Shuyi Zhang, Jinxiang Jiang
Biodiv Sci   2016,24(7 ):791 -801. DOI:10.17520/biods.2015328
Abstract  (1513 HTML273 PDF(pc) (1029KB)(1993 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Research overview and trend on biological invasion in mangrove forests    
CHEN Quan,MA Ke-Ming
Chin J Plan Ecolo   2015,39(3 ):283 -299. DOI:10.17521/cjpe.2015.0028
Abstract  (1412 HTML277 PDF(pc) (412KB)(2100 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Impact of Spartina alterniflora on benthic macro-invertebrates communities on mangrove wetland in Xicungang Estuary, Guangxi    
Caiyun Zhao,Xiaoyan Liu,Jiade Bai,Fengchun Lü,Junsheng Li
Biodiv Sci   2014,22(5 ):630 -639. DOI:10.3724/SP.J.1003.2014.00109
Abstract  (1985 HTML38 PDF(pc) (442KB)(4041 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Ellobiid molluscs of Chinese mangrove habitats    
Yi Liu, Mao Wang, Wenqing Wang, Changyi Lu
Biodiv Sci   2011,19(6 ):723 -728. DOI:10.3724/SP.J.1003.2011.06129
Abstract  (3365 HTML13 PDF(pc) (215KB)(3711 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Comparative study of the macrobenthic community in intertidal mangrove and non-mangrove habitats in Tong’an Bay, Fujian Province    
Xiping Zhou, Lizhe Cai, Sujing Fu, Wen Wang
Biodiv Sci   2010,18(1 ):60 -66. DOI:10.3724/SP.J.1003.2010.060
Abstract  (3303 HTML17 PDF(pc) (359KB)(2845 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
The macrofaunal community in Fenglin mangrove area, Xiamen    
Xiuchun Lin, Lizhe Cai, Li Ma, Yang Gao, Li Yang, Weiming Liu
Biodiv Sci   2006,14(2 ):128 -135. DOI:10.1360/biodiv.050051
Abstract  (4266 PDF(pc) (478KB)(4219 Save
Related ArticlesMetrics
A study on seasonal dynamics of species diversity of fishes in tidal waters of creeks within the mangroves of Yingluo Bay, Guangxi    
HE Bin-Yuan, FAN Hang-Qing
Biodiv Sci   2002,10(2 ):175 -180. DOI:10.17520/biods.2002022
Abstract  (4025 PDF(pc) (252KB)(2907 Save
Related ArticlesMetrics
A preliminary study on avian ecology in mangrove wetland of Qinglangang, Hainan    
ZOU Fa-Sheng, SONG Xiao-Jun, CHEN Kang, LIANG Yong, XU Da-Hong
Biodiv Sci   2000,08(3 ):307 -311. DOI:10.17520/biods.2000043
Abstract  (3117 PDF(pc) (189KB)(3145 Save
Related ArticlesMetrics
Methane Fluxes from Mangrove Communities at Dongzhai Harbour, Hainan    
LU Chang-Yi, YE Yong, WONG Yuk-Shan, TAM N. F. Y.
Chin J Plan Ecolo   2000,24(1 ):87 -90. 
Abstract  (2141 PDF(pc) (364KB)(1087 Save
Related ArticlesMetrics
A preliminary study on the management strategies in Futian Mangrove and Birds Nature Reserve, Shenzhen    
Wang Yong-Jun, Zhu Ge-Ren, Terry Delacy
Biodiv Sci   1999,07(4 ):351 -354. DOI:10.17520/biods.1999055
Abstract  (4104 PDF(pc) (88KB)(3075 Save
Related ArticlesMetrics
The diversity of benthic macrofauna on mud flat in Dongzhaigang Mangrove Rserve, Hainan    
ZOU Fa-Sheng, SONG Xiao-Jun, CHEN Wei, ZHENG Xin-Ren, CHEN Jian-Hai
Biodiv Sci   1999,07(3 ):175 -180. DOI:10.17520/biods.1999027
Abstract  (3926 PDF(pc) (189KB)(3190 Save
Related ArticlesMetrics
Studies on Mangrove at Daya Bay Part One:Mangrove Communities at Aotou Port    
CHEN Xue-Mei;MIAO Shen-Yu;LUO Zhi-Rongand XU Yan-Hui
Chinese Bulletin of Botany   1998,15(04 ):55 -58. 
Abstract  (1119 PDF(pc) (277KB)(517 Save
Related ArticlesMetrics
A study on the biodiversity and protection in Futian National Nature Reserve of mangroves and birds, Shenzhen    
Chen Guizhu, Wang Yongjun, Huang Qiaolan
Biodiv Sci   1997,05(2 ):104 -111. DOI:10.17520/biods.1997017
Abstract  (4403 PDF(pc) (162KB)(4059 Save
Related ArticlesMetrics
Photosynthesis of Mangroves    
Yang Sheng-chang;Lin Peng and Nakasuga Tsuneo
Chinese Bulletin of Botany   1996,13(增刊 ):33 -38. 
Abstract  (1374 PDF(pc) (477KB)(424 Save
Related ArticlesMetrics
Influences of traditional fishing on the mangrove fisheries and management countermeasures in Yingluo Bay, Guangxi Province    
Fan Hangqing, He Binyuan, Wei Shouqing
Biodiv Sci   1996,04(3 ):167 -174. DOI:10.17520/biods.1996029
Abstract  (3204 PDF(pc) (160KB)(2974 Save
Related ArticlesMetrics
Flora and Distributive Patterns of Mangrove in the World    
Miao Shen-yu and Chen Gui-zhu
Chinese Bulletin of Botany   1996,13(03 ):6 -14. 
Abstract  (874 PDF(pc) (3039KB)(487 Save
Related ArticlesMetrics
Decay Leaves Microbial Variations in Process of Natural Decomposition of Leaves Litter for Mangroves (Kandelia candel Forest) in Jiulongjiang River Estuary, Fujian    
Zhuang Tie-cheng, Lin Peng
Chin J Plan Ecolo   1992,16(1 ):17 -25. 
Abstract  (2451 PDF(pc) (606KB)(734 Save
Related ArticlesMetrics
Accumulation and Biological Cycle of K and Na Elements in Bruguiera sexangula Community    
Lin Peng, He Shu-zhen
Chin J Plan Ecolo   1990,14(4 ):312 -318. 
Abstract  (1956 PDF(pc) (391KB)(1019 Save
Related ArticlesMetrics
Study on Dynamics of Litter Fall of Bruguiera sexangula Mangrove in Hainan Island,China    
Lin Peng, Lu Chang-yi, Wang Gong-li, Chen Huan-Xiong
Chin J Plan Ecolo   1990,14(1 ):69 -74. 
Abstract  (2573 PDF(pc) (408KB)(867 Save
Related ArticlesMetrics
A Brief Note on the Survey of Mangrove Conservation in Hong Kong    
Lin Peng
Chin J Plan Ecolo   1987,11(2 ):152 -153. 
Abstract  (1754 PDF(pc) (146KB)(731 Save
Related ArticlesMetrics
Studies on the Mangrove Ecosystem of Jiulongjiang River Estuary of Fujian V.——Accumulation and Biological Cycle of Chlorine in Kandelia candel Community    
Lian Yu-wu, Lin Peng
Chin J Plan Ecolo   1986,10(2 ):124 -130. 
Abstract  (2059 PDF(pc) (435KB)(749 Save
Related ArticlesMetrics
A Brief Note on “The Research for Development Seminar on the Mangrove Ecosystem”    
Lin Peng
Chin J Plan Ecolo   1986,10(1 ):76 -78. 
Abstract  (1559 PDF(pc) (188KB)(702 Save
Related ArticlesMetrics
Studies on the Mangrove Ecosystem of the Jiulong Jiang River Estuary in China. IV. The Accumulation and Biological Cycle of Nitrogen and Phosphorus Elements in the Kandelia candi Community    
Lin Peng, Lin Guanghui
Chin J Plan Ecolo   1985,9(1 ):21 -31. 
Abstract  (1753 PDF(pc) (611KB)(614 Save
Related ArticlesMetrics
The Mangrove in Coast of East Guangdong Province    
Chen Shupei, Liang Zhixian, Deng Yi
Chin J Plan Ecolo   1985,9(1 ):59 -63. 
Abstract  (1718 PDF(pc) (252KB)(783 Save
Related ArticlesMetrics
The Ecological Studies of the Subtropical Mangroves in Fujian, China    
Lin Peng, Wei Xinmin
Chin J Plan Ecolo   1981,5(3 ):177 -186. 
Abstract  (2032 PDF(pc) (1668KB)(1033 Save
Related ArticlesMetrics
A Brief Note on “Second International Symposium on Biology, Management of Mangroves and Tropical Shallow Water Communities”    
Lin Peng
Chin J Plan Ecolo   1981,5(3 ):228 -229. 
Abstract  (1594 PDF(pc) (179KB)(738 Save
Related ArticlesMetrics
Progress in the studies of vivipary in mangrove plants    
Xiao-Xuan ZHOU, Ling-Ling CAI, Mei-Ping FU, Li-Wei HONG, Ying-Jia SHEN, Qingshun Quinn LI
Chin J Plan Ecolo   2016,40(12 ):1328 -1343. DOI:10.17521/cjpe.2016.0087
Abstract  (1985 HTML51 PDF(pc) (654KB)(1749 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Antioxidant defense and photosynthesis for non-indigenous mangrove species Sonneratia apetala and Laguncularia racemosa under NaCl stress    
CHEN Jian,LI Ni-Ya,LIU Qiang,ZHONG Cai-Rong,HUANG Min,ZENG Jia
Chin J Plant Ecol   2013,37(5 ):443 -453. DOI:10.3724/SP.J.1258.2013.00046
Abstract  (877 HTML6 PDF(pc) (6151KB)(1482 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Damage to mangroves from extreme cold in early 2008 in southern China    
CHEN Lu-Zhen, WANG Wen-Qing, ZHANG Yi-Hui, HUANG Li, ZHAO Chun-Lei, YANG Sheng-Chang, YANG Zhi-Wei, CHEN Yue-Chao, XU Hua-Lin, ZHONG Cai-Rong, SU Bo, FANG Bai-Zhou, CHEN Nai-Ming, ZENG Chuan-Zhi, LIN Guang-Hui
Chin J Plant Ecol   2010,34(2 ):186 -194. DOI:10.3773/j.issn.1005-264x.2010.02.010
Abstract  (2214 HTML0 PDF(pc) (634KB)(1459 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
COMPARISONS OF LEAF CHLORIDE CONTENT AND LEAF TRAITS BETWEEN TRUE MANGROVE PLANTS AND SEMI-MANGROVE PLANTS    
MU Mei-Rong, JIANG Qiao-Lan, WANG Wen-Qing
Chin J Plant Ecol   2007,31(3 ):497 -504. DOI:10.17521/cjpe.2007.0062
Abstract  (3248 HTML4 PDF(pc) (368KB)(1406 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Four newly recorded species of Bacillariophyta from the mangroves in China    
CHEN Chang-Ping, GAO Ya-Hui, LIN Peng
J Syst Evol   2006,44(1 ):95 -99. DOI:10.1360/aps040085
Abstract  (134 PDF(pc) (146KB)(95 Save
Related ArticlesMetrics
Element Distribution and its Relationship with Soil Fertility in Different Succession Stages of a Mangrove Community in Yingluo Bay, Guangxi    
HE Bin, WEN Yuan-Guang, LIANG Hong-Wen, LI Zhi-Xian, LIU Shi-Rong
Chin J Plan Ecolo   2002,26(5 ):518 -524. 
Abstract  (2356 PDF(pc) (269KB)(1353 Save
Related ArticlesMetrics
Effects of Seawater Salinity on Hypocotyl Growth in Two Mangrove Species    
MO Zhu-Cheng, FAN Hang-Qing, HE Bin-Yuan
Chin J Plan Ecolo   2001,25(2 ):235 -239. 
Abstract  (2064 PDF(pc) (369KB)(1028 Save
Related ArticlesMetrics
Mating System of Bruguiera gymnorrhiza Populations of Mangrove, China    
GE Jing-Ping, LIN Peng
Chin J Plan Ecolo   2001,25(1 ):50 -56. 
Abstract  (2021 PDF(pc) (557KB)(1235 Save
Related ArticlesMetrics
Influences of Salinity on the Growth and Some Ecophysiological Characteristics of Mangrove Species,Sonneratia apetala Seedlings    
CHEN Chang-Ping WANG Wen-Qing LIN Peng
Chinese Bulletin of Botany   2000,17(05 ):457 -461. 
Abstract  (1226 PDF(pc) (217KB)(734 Save
Related ArticlesMetrics
Progress in studies of mangroves diversity    
ZHAO Meng-Li, LIN Peng
Biodiv Sci   2000,08(2 ):192 -197. DOI:10.17520/biods.2000027
Abstract  (3003 PDF(pc) (191KB)(2408 Save
Related ArticlesMetrics
Ecological Studies on the Resistance and Adaptation to Cold of Some Tidal Mangrove Species In China    
Yang Shengchang, Lin Peng
Chin J Plan Ecolo   1998,22(1 ):60 -67. 
Abstract  (2319 PDF(pc) (557KB)(911 Save
Related ArticlesMetrics
Studies on the Mangrove Communities in Yineluo Bay of Guangxi    
Liang Shi-chu
Chin J Plan Ecolo   1996,20(4 ):310 -321. 
Abstract  (2284 PDF(pc) (764KB)(1126 Save
Related ArticlesMetrics
Mangrove Resources, Human Disturbance and Rehabilitation Action in China    
FAN HANGQING
Biodiv Sci   1995,03(Suppl. ):49 -54. DOI:10.17520/biods.1995044
Abstract  (2623 PDF(pc) (175KB)(3283 Save
Related ArticlesMetrics

  • WeChat Service: zwstxbfw

  • WeChat Public:zwstxb