Stable isotope ecology

Default Latest Most Read
Toggle Thumbnails
A review of stable hydrogen and oxygen isotopic offset in plant water source research    
LEI Zi-Ran, JIA Guo-Dong, YU Xin-Xiao, LIU Zi-He
Chin J Plant Ecol   2023,47(1 ):25 -40. DOI:10.17521/cjpe.2021.0479
Abstract  (651 HTML61 PDF(pc) (1807KB)(800 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Progress in the theory, hypothesis and application of the methods measuring soil CO2 flux gradient    
WANG Jing-Yuan, WEI Jie, WEN Xue-Fa
Chin J Plant Ecol   2022,46(12 ):1523 -1536. DOI:10.17521/cjpe.2021.0427
Abstract  (516 HTML28 PDF(pc) (1265KB)(245 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Effects of different water isotope input methods based on Bayesian model MixSIAR on water uptake characteristic analysis results in apple orchards    
LU Chen-Xi, XU Man, SHI Xue-Jin, ZHAO Cheng, TAO Ze, LI Min, SI Bing-Cheng
Chin J Plant Ecol   2023,47(2 ):238 -248. DOI:10.17521/cjpe.2021.0472
Abstract  (871 HTML2 PDF(pc) (1181KB)(109 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Foliar assimilation and distribution of NO2 in Schima superba and Pinus massoniana seedlings using 15N stable isotope tracing technique    
YAO Meng, KANG Rong-Hua, WANG Ang, MA Fang-Yuan, LI Jin, TAI Zi-Han, FANG Yun-Ting
Chin J Plant Ecol   2023,47(1 ):114 -122. DOI:10.17521/cjpe.2022.0085
Abstract  (387 HTML25 PDF(pc) (1410KB)(215 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Applications of nitrogen stable isotope techniques in the study of nitrogen cycling in terrestrial ecosystems    
FANG Yun-Ting, LIU Dong-Wei, ZHU Fei-Fei, TU Ying, LI Shan-Long, HUANG Shao-Nan, QUAN Zhi, WANG Ang
Chin J Plant Ecol   2020,44(4 ):373 -383. DOI:10.17521/cjpe.2019.0249
Abstract  (1876 HTML176 PDF(pc) (1080KB)(2955 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Tracing technology of carbon isotope and its applications to studies of carbon cycling in terrestrial ecosystem    
GE Ti-Da, WANG Dong-Dong, ZHU Zhen-Ke, WEI Liang, WEI Xiao-Meng, WU Jin-Shui
Chin J Plant Ecol   2020,44(4 ):360 -372. DOI:10.17521/cjpe.2019.0208
Abstract  (4029 HTML228 PDF(pc) (1651KB)(3881 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Water isotope analysis for tracing ecosystem processes: measurement techniques, ecological applications, and future challenges    
TANG Xian-Hui, CHEN Yong-Le, LI Fang, SONG Xin
Chin J Plant Ecol   2020,44(4 ):350 -359. DOI:10.17521/cjpe.2019.0204
Abstract  (1739 HTML153 PDF(pc) (1262KB)(1856 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Applications and prospect of the flux-gradient method in measuring the greenhouse gases and isotope fluxes    
ZHAO Jia-Yu, XIAO Wei, ZHANG Mi, WANG Jing-Yuan, WEN Xue-Fa, LEE Xu-Hui
Chin J Plant Ecol   2020,44(4 ):305 -317. DOI:10.17521/cjpe.2019.0227
Abstract  (1665 HTML179 PDF(pc) (1156KB)(1575 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
A review of the calibration methods for measuring the carbon and oxygen isotopes in CO2 based on isotope ratio infrared spectroscopy    
Jia-Ping PANG, Xue-Fa WEN
Chin J Plant Ecol   2018,42(2 ):143 -152. DOI:10.17521/cjpe.2017.0206
Abstract  (1487 HTML180 PDF(pc) (937KB)(2059 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Water-use process of two desert shrubs along a precipitation gradient in Horqin Sandy Land    
CHEN Ding-Shuai, DONG Zheng-Wu, GAO Lei, CHEN Xiao-Min, PENG Xin-Hua, SI Bing-Cheng, ZHAO Ying
Chin J Plant Ecol   2017,41(12 ):1262 -1272. DOI:10.17521/cjpe.2017.0219
Abstract  (1093 HTML118 PDF(pc) (1149KB)(1934 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Differential uptakes of different forms of soil nitrogen among major tree species in subalpine coniferous forests of western Sichuan, China    
Ting-Ting ZOU, Zi-Liang ZHANG, Na LI, Yuan-Shuang YUAN, Dong-Hui ZHENG, Qin LIU, Hua-Jun YIN
Chin J Plant Ecol   2017,41(10 ):1051 -1059. DOI:10.17521/cjpe.2017.0165
Abstract  (1121 HTML132 PDF(pc) (531KB)(1236 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Water sources of Populus euphratica and Tamarix ramosissima in Ejina Delta, the lower reaches of the Heihe River, China    
Ya-Fei LI, Jing-Jie YU, Kai LU, Ping WANG, Yi-Chi ZHANG, Chao-Yang DU
Chin J Plant Ecol   2017,41(5 ):519 -528. DOI:10.17521/cjpe.2016.0381
Abstract  (1120 HTML126 PDF(pc) (2483KB)(1120 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Soil water use strategy of dominant species in typical natural and planted shrubs in loess hilly region    
Ting LÜ, Xi-Ning ZHAO, Xiao-Dong GAO, Yan-Hui PAN
Chin J Plant Ecol   2017,41(2 ):175 -185. DOI:10.17521/cjpe.2016.0253
Abstract  (1048 HTML120 PDF(pc) (629KB)(1501 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Leaf water δD and δ18O enrichment process and influencing factors in spring maize (Zea mays) grown in the middle reaches of Heihe River Basin    
Xiao-Ting WANG, Xue-Fa WEN
Chin J Plant Ecol   2016,40(9 ):912 -924. DOI:10.17521/cjpe.2015.0431
Abstract  (833 HTML90 PDF(pc) (1211KB)(1309 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
13C and 15N isotopic signatures of plant-soil continuum along a successional gradient in Dinghushan Biosphere Reserve    
Xin XIONG, Hui-Ling ZHANG, Jian-Ping WU, Guo-Wei CHU, Guo-Yi ZHOU, De-Qiang ZHANG
Chin J Plant Ecol   2016,40(6 ):533 -542. DOI:10.17521/cjpe.2015.0478
Abstract  (1326 HTML119 PDF(pc) (945KB)(2358 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Interspecific water use strategies of a Juglans regia and Isatis tinctoria/Senna tora agroforestry    
Chun-Xia HE, Ping CHEN, Ping MENG, Jin-Song ZHANG, Hong-Guo YANG
Chin J Plan Ecolo   2016,40(2 ):151 -164. DOI:10.17521/cjpe.2015.0360
Abstract  (1498 HTML3 PDF(pc) (1221KB)(1344 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Foliar stable carbon isotope ratios of Phragmites australis and the relevant environmental factors in marsh wetlands in Tianjin    
CHEN Qing,WANG Yi-Dong,GUO Chang-Cheng,WANG Zhong-Liang
Chin J Plan Ecolo   2015,39(11 ):1044 -1052. DOI:10.17521/cjpe.2015.0101
Abstract  (1285 HTML107 PDF(pc) (370KB)(1874 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Contribution of invasive species Spartina alterniflora to soil organic carbon pool in coastal wetland: Stable isotope approach    
WANG Dan,ZHANG Rong,XIONG Jun,GUO Hai-Qiang,ZHAO Bin
Chin J Plan Ecolo   2015,39(10 ):941 -949. DOI:10.17521/cjpe.2015.0091
Abstract  (1525 HTML21 PDF(pc) (504KB)(2412 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
A review of research on responses of leaf traits to climate change    
WANG Chang-Shun,WANG Shi-Ping
Chin J Plan Ecolo   2015,39(2 ):206 -216. DOI:10.17521/cjpe.2015.0020
Abstract  (1895 HTML57 PDF(pc) (370KB)(3191 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Application of stable hydrogen isotope in study of water sources for Caragana microphylla bushland in Nei Mongol    
ZHENG Xiao-Ran,ZHAO Guo-Qin,LI Xiao-Yan,LI Liu,WU Hua-Wu,ZHANG Si-Yi,ZHANG Zhi-Hua
Chin J Plan Ecolo   2015,39(2 ):184 -196. DOI:10.17521/cjpe.2015.0018
Abstract  (1163 HTML90 PDF(pc) (744KB)(1398 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Water sources of Medicago sativa grown in different slope positions in Yanchi County of Ningxia    
ZHU Lin,QI Ya-Shu,XU Xing
Chin J Plant Ecol   2014,38(11 ):1226 -1240. DOI:10.3724/SP.J.1258.2014.00118
Abstract  (1103 HTML32 PDF(pc) (1056KB)(1468 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Dynamics of water usage in Haloxylon ammodendron in the southern edge of the Gurbantünggüt Desert    
DAI Yue,ZHENG Xin-Jun,TANG Li-Song,LI Yan
Chin J Plant Ecol   2014,38(11 ):1214 -1225. DOI:10.3724/SP.J.1258.2014.00117
Abstract  (885 HTML8 PDF(pc) (982KB)(1607 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Ecological implications of hydraulic redistribution in nutrient cycling of soil-plant system    
SU Hua,LIU Wei,LI Yong-Geng
Chin J Plant Ecol   2014,38(9 ):1019 -1028. DOI:10.3724/SP.J.1258.2014.00096
Abstract  (1209 HTML69 PDF(pc) (97512KB)(1503 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Morphological traits and physiological characteristics in drought tolerance in 20 shrub species on the Qinghai-Xizang Plateau    
QIU Quan,PAN Xin,LI Ji-Yue,WANG Jun-Hui,MA Jian-Wei,DU Kun
Chin J Plant Ecol   2014,38(6 ):562 -575. DOI:10.3724/SP.J.1258.2014.00052
Abstract  (1815 HTML112 PDF(pc) (13513KB)(1996 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Nitrogen uptake and allocation characteristics of alpine meadow main species under water and nitrogen additions based on 15N isotope    
DENG Jian-Ming, YAO Bu-Qing, ZHOU Hua-Kun, ZHAO Xin-Quan, WEI Qing, CHEN Zhe, WANG Wen-Ying
Chin J Plant Ecol   2014,38(2 ):116 -124. DOI:10.3724/SP.J.1258.2013.00038
Abstract  (1280 HTML89 PDF(pc) (2202KB)(1820 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Study on plant water use in Myricaria squamosa with stable hydrogen isotope tracer in Qinghai Lake basin    
ZHAO Guo-Qin, LI Xiao-Yan, WU Hua-Wu, ZHANG Si-Yi, LI Guang-Yong
Chin J Plant Ecol   2013,37(12 ):1091 -1100. DOI:10.3724/SP.J.1258.2013.00112
Abstract  (984 HTML5 PDF(pc) (115241KB)(1473 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Differences and similarities between water sources of Tamarix ramosissima, Nitraria sibirica and Reaumuria soongorica in the southeastern Junggar Basin    
ZHOU Hai,ZHENG Xin-Jun,TANG Li-Song,LI Yan
Chin J Plant Ecol   2013,37(7 ):665 -673. DOI:10.3724/SP.J.1258.2013.00069
Abstract  (1298 HTML3 PDF(pc) (7346KB)(1558 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Response of Rumex dentatus foliar nitrogen and its allocation to altitudinal gradients along Balang Mountain, Sichuan, China    
FENG Qiu-Hong,CHENG Rui-Mei,SHI Zuo-Min,LIU Shi-Rong,WANG Wei-Xia,LIU Xing-Liang,HE Fei
Chin J Plant Ecol   2013,37(7 ):591 -600. DOI:10.3724/SP.J.1258.2013.00061
Abstract  (1133 HTML5 PDF(pc) (7576KB)(1576 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Intra-annual variation in δ 13C from tree rings of Pinus sylvestris var. mongolica and its response to climatic factors    
SHANG Zhi-Yuan, WANG Jian, CUI Ming-Xing, CHEN Zhen-Ju
Chin J Plant Ecol   2012,36(12 ):1256 -1267. DOI:10.3724/SP.J.1258.2012.01256
Abstract  (1239 HTML3 PDF(pc) (566KB)(2059 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
New advances in seed geography    
YU Shun-Li, FANG Wei-Wei
Chin J Plant Ecol   2012,36(8 ):918 -922. DOI:10.3724/SP.J.1258.2012.00918
Abstract  (1331 HTML3 PDF(pc) (287KB)(2439 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics
Water sources of shrubs grown in the northern Ningxia Plain of China characterized by shallow groundwater table    
ZHU Lin, XU Xing, MAO Gui-Lian
Chin J Plant Ecol   2012,36(7 ):618 -628. DOI:10.3724/SP.J.1258.2012.00618
Abstract  (1820 HTML3 PDF(pc) (545KB)(1815 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Diurnal variations of soil evaporation δ18O and factors affecting it in cropland in North China    
YANG Bin, XIE Fu-Ti, WEN Xue-Fa, SUN Xiao-Min, WANG Jian-Lin
Chin J Plant Ecol   2012,36(6 ):539 -549. DOI:10.3724/SP.J.1258.2012.00539
Abstract  (1637 HTML3 PDF(pc) (584KB)(1542 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Use of 15N natural abundance in nitrogen cycling of terrestrial ecosystems    
YAO Fan-Yun,ZHU Biao,DU En-Zai
Chin J Plant Ecol   2012,36(4 ):346 -352. DOI:10.3724/SP.J.1258.2012.00346
Abstract  (2346 HTML27 PDF(pc) (17218KB)(3268 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Effects of different ratios of straw to N-fertilizer on growth of Malus hupehensis seedling and its absorption, distribution and utilization of nitrogen    
CUI Tong-Li, JIANG Yuan-Mao, PENG Fu-Tian, WEI Shao-Chong
Chin J Plant Ecol   2012,36(2 ):169 -176. DOI:10.3724/SP.J.1258.2012.00169
Abstract  (1697 HTML6 PDF(pc) (368KB)(1623 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Seasonal variation of water sources for plants growing on continuous rock outcrops in limestone area of Southwest China    
NIE Yun-Peng, CHEN Hong-Song, WANG Ke-Lin
Chin J Plant Ecol   2011,35(10 ):1029 -1037. DOI:10.3724/SP.J.1258.2011.01029
Abstract  (2278 HTML4 PDF(pc) (466KB)(1964 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Water-use strategies of two desert plants along a precipitation gradient in northwestern China    
ZHOU Ya-Dan, CHEN Shi-Ping, SONG Wei-Min, LU Qi, LIN Guang-Hui
Chin J Plant Ecol   2011,35(8 ):789 -800. DOI:10.3724/SP.J.1258.2011.00789
Abstract  (3179 HTML12 PDF(pc) (722KB)(2646 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Relationships between foliar stable carbon isotope composition and environmental factors and leaf element contents of Pinus tabulaeformis in northwestern China    
LI Shan-Jia, ZHANG You-Fu, CHEN Tuo
Chin J Plant Ecol   2011,35(6 ):596 -604. DOI:10.3724/SP.J.1258.2011.00596
Abstract  (2204 HTML3 PDF(pc) (10101KB)(1837 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Stable carbon isotope ratio (δ13C) in flag leaves of different genotypes of winter wheat and its relation to yield and water use efficiency    
FAN Ting-Lu, MA Ming-Sheng, WANG Shu-Ying, LI Shang-Zhong, ZHAO Gang
Chin J Plant Ecol   2011,35(2 ):203 -213. DOI:10.3724/SP.J.1258.2011.00203
Abstract  (2542 HTML4 PDF(pc) (561KB)(1964 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Carbon isotope composition (δ13C) of C3 plants and water use efficiency in China    
REN Shu-Jie, YU Gui-Rui
Chin J Plant Ecol   2011,35(2 ):119 -124. DOI:10.3724/SP.J.1258.2011.00119
Abstract  (2811 HTML7 PDF(pc) (390KB)(2872 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
A review of applications of sulfur stable isotope technology in ecological studies    
WANG Yan-Hong, JIANG Hong, YU Shu-Quan, LI Wei, LIN Xi-Qiao
Chin J Plant Ecol   2010,34(2 ):179 -185. DOI:10.3773/j.issn.1005-264x.2010.02.009
Abstract  (2731 HTML4 PDF(pc) (361KB)(2161 Save
ReferenceRelated ArticlesMetrics

  • WeChat Service: zwstxbfw

  • WeChat Public:zwstxb