Plant ecology on Qingzang Plateau: Plant-soil-microorganism

Default Latest Most Read
Toggle Thumbnails
Soil carbon, nitrogen, and phosphorus stoichiometry along an altitude gradient in shrublands in Pailugou watershed, China    
MOU Wen-Bo, XU Dang-Hui, WANG Xie-Jun, JING Wen-Mao, ZHANG Rui-Ying, GU Yu-Ling, YAO Guang-Qian, QI Shi-Hua, ZHANG Long, GOU Ya-Fei
Chin J Plant Ecol   2022,46(11 ):1422 -1431. DOI:10.17521/cjpe.2022.0082
Abstract  (372 HTML35 PDF(pc) (1129KB)(356 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Soil extracellular enzyme activities and their stoichiometric ratio in the alpine treeline ecotones in Gongga Mountain, China    
LI Dong, TIAN Qiu-Xiang, ZHAO Xiao-Xiang, LIN Qiao-Ling, YUE Peng-Yun, JIANG Qing-Hu, LIU Feng
Chin J Plant Ecol   2022,46(2 ):232 -242. DOI:10.17521/cjpe.2021.0215
Abstract  (567 HTML174 PDF(pc) (2143KB)(535 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Soil microbial biomass carbon, nitrogen, phosphorus and their stoichiometric characteristics in alpine wetlands in the Three Rivers Sources Region    
NIE Xiu-Qing, WANG Dong, ZHOU Guo-Ying, XIONG Feng, DU Yan-Gong
Chin J Plant Ecol   2021,45(9 ):996 -1005. DOI:10.17521/cjpe.2021.0113
Abstract  (948 HTML21 PDF(pc) (1769KB)(478 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Effect of soil organic matter chemical compositions on soil protease and urease activity in alpine grassland soils in Northern Xizang, China    
MA Shu-Qin, WANG Zi-Wei, CHEN You-Chao, LU Xu-Yang
Chin J Plant Ecol   2021,45(5 ):516 -527. DOI:10.17521/cjpe.2020.0169
Abstract  (890 HTML97 PDF(pc) (5315KB)(651 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Climatic factors drive the aboveground ecosystem functions of alpine grassland via soil microbial biomass nitrogen on the Qingzang Plateau    
WANG Yi, SUN Jian, YE Chong-Chong, ZENG Tao
Chin J Plant Ecol   2021,45(5 ):434 -443. DOI:10.17521/cjpe.2020.0204
Abstract  (1200 HTML149 PDF(pc) (5659KB)(683 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Soil enzyme activities and their influencing factors among different alpine grasslands on the Qingzang Plateau    
WANG Zi-Wei, WAN Song-Ze, JIANG Hong-Mao, HU Yang, MA Shu-Qin, CHEN You-Chao, LU Xu-Yang
Chin J Plant Ecol   2021,45(5 ):528 -538. DOI:10.17521/cjpe.2020.0139
Abstract  (1500 HTML139 PDF(pc) (2481KB)(751 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Dynamics of soil soluble nitrogen and plant productivity in artificial pastures on the Qingzang Plateau    
LIU Pan, WANG Wen-Ying, ZHOU Hua-Kun, MAO Xu-Feng, LIU Yan-Fang
Chin J Plant Ecol   2021,45(5 ):562 -572. DOI:10.17521/cjpe.2020.0279
Abstract  (582 HTML86 PDF(pc) (945KB)(437 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Changes in soil organic carbon content and their causes during the degradation of alpine meadows in Zoigê Wetland    
DONG Li-Jun, LI Jin-Hua, CHEN Shan, ZHANG Rui, SUN Jian, MA Miao-Jun
Chin J Plant Ecol   2021,45(5 ):507 -515. DOI:10.17521/cjpe.2020.0231
Abstract  (962 HTML87 PDF(pc) (579KB)(695 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Effects of simulated warming on biological soil crust-soil system respiration in alpine sandy lands    
ZHAO He-Ju, YUE Yan-Peng, JIA Xiao-Hong, CHENG Long, WU Bo, LI Yuan-Shou, ZHOU Hong, ZHAO Xue-Bin
Chin J Plant Ecol   2020,44(9 ):916 -925. DOI:10.17521/cjpe.2020.0018
Abstract  (647 HTML94 PDF(pc) (1183KB)(430 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Effects of short-term experimental warming on soil microbes in a typical alpine steppe    
WANG Jun, WANG Guan-Qin, LI Fei, PENG Yun-Feng, YANG Gui-Biao, YU Jian-Chun, ZHOU Guo-Ying, YANG Yuan-He
Chin J Plan Ecolo   2018,42(1 ):116 -125. DOI:10.17521/cjpe.2017.0297
Abstract  (1052 HTML135 PDF(pc) (1207KB)(2277 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Responses of exchangeable base cations to continuously increasing nitrogen addition in alpine steppe: A case study of Stipa purpurea steppe    
QIN Shu-Qi, FANG Kai, WANG Guan-Qin, PENG Yun-Feng, ZHANG Dian-Ye, LI Fei, ZHOU Guo-Ying, YANG Yuan-He
Chin J Plan Ecolo   2018,42(1 ):95 -104. DOI:10.17521/cjpe.2017.0100
Abstract  (1225 HTML112 PDF(pc) (1266KB)(2198 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Effects of the spreading of Ligularia virgaurea on soil physicochemical property and microbial functional diversity    
SHI Guo-Xi, WANG Wen-Ying, JIANG Sheng-Jing, CHENG Gang, YAO Bu-Qing, FENG Hu-Yuan, ZHOU Hua-Kun
Chin J Plant Ecol   2018,42(1 ):126 -132. DOI:10.17521/cjpe.2017.0111
Abstract  (2015 HTML119 PDF(pc) (1064KB)(3420 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Characteristics of nutrients in two dominant plant species and rhizospheric soils in alpine desert of the Qinghai-Xizang Plateau under contrasting climates    
GOU Xiao-Lin, ZHOU Qing-Ping, CHEN You-Jun, WEI Xiao-Xing, TU Wei-Guo
Chin J Plan Ecolo   2018,42(1 ):133 -142. DOI:10.17521/cjpe.2017.0120
Abstract  (1588 HTML120 PDF(pc) (1182KB)(2073 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Responses of soil inorganic nitrogen to increased temperature and plant removal during the growing season in a Sibiraea angustata scrub ecosystem of eastern Qinghai-Xizang Plateau    
MA Zhi-Liang, ZHAO Wen-Qiang, ZHAO Chun-Zhang, LIU Mei, ZHU Pan, LIU Qing
Chin J Plant Ecol   2018,42(1 ):86 -94. DOI:10.17521/cjpe.2017.0086
Abstract  (1789 HTML125 PDF(pc) (1034KB)(1182 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Responses of soil N2O emissions to experimental warming regulated by soil moisture in an alpine steppe    
WANG Guan-Qin, LI Fei, PENG Yun-Feng, CHEN Yong-Liang, HAN Tian-Feng, YANG Gui-Biao, LIU Li, ZHOU Guo-Ying, YANG Yuan-He
Chin J Plan Ecolo   2018,42(1 ):105 -115. DOI:10.17521/cjpe.2017.0164
Abstract  (1598 HTML131 PDF(pc) (1876KB)(2099 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Differential uptakes of different forms of soil nitrogen among major tree species in subalpine coniferous forests of western Sichuan, China    
Ting-Ting ZOU, Zi-Liang ZHANG, Na LI, Yuan-Shuang YUAN, Dong-Hui ZHENG, Qin LIU, Hua-Jun YIN
Chin J Plant Ecol   2017,41(10 ):1051 -1059. DOI:10.17521/cjpe.2017.0165
Abstract  (1121 HTML132 PDF(pc) (531KB)(1236 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Short-term responses of winter soil respiration to snow removal in a Picea asperata forest of western Sichuan    
Kai-Jun YANG, Wan-Qin YANG, Yu TAN, Ruo-Yang HE, Li-Yan ZHUANG, Zhi-Jie LI, Bo TAN, Zhen-Feng XU
Chin J Plant Ecol   2017,41(9 ):964 -971. DOI:10.17521/cjpe.2017.0015
Abstract  (1354 HTML16 PDF(pc) (1166KB)(1131 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Effects of nitrogen enrichment on root exudative carbon inputs in Sibiraea angustata shrubbery at the eastern fringe of Qinghai-Xizang Plateau    
Wei HE, Xue-Ying YANG, Juan XIAO, Zi-Liang ZHANG, Zheng JIANG, Yuan-Shuang YUAN, Dong WANG, Qing LIU, Hua-Jun YIN
Chin J Plant Ecol   2017,41(6 ):610 -621. DOI:10.17521/cjpe.2016.0329
Abstract  (1566 HTML111 PDF(pc) (6400KB)(1387 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Soil inorganic carbon stock in alpine grasslands on the Qinghai-Xizang Plateau: An updated evaluation using deep cores    
Bei-Bei ZHANG, Fang LIU, Jin-Zhi DING, Kai FANG, Gui-Biao YANG, Li LIU, Yong-Liang CHEN, Fei LI, Yuan-He YANG
Chin J Plan Ecolo   2016,40(2 ):93 -101. DOI:10.17521/cjpe.2015.0406
Abstract  (1447 HTML8 PDF(pc) (998KB)(1910 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Responses of soil respiration to reduced water table and nitrogen addition in an alpine wetland on the Qinghai-Xizang Plateau    
WANG Hao,YU Ling-Fei,CHEN Li-Tong,WANG Chao,HE Jin-Sheng
Chin J Plant Ecol   2014,38(6 ):619 -625. DOI:10.3724/SP.J.1258.2014.00057
Abstract  (1172 HTML85 PDF(pc) (5390KB)(1690 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Characteristics of soil respiration in different degraded alpine grassland in the source region of Three-River    
WEN Jun, ZHOU Hua-Kun, YAO Bu-Qing, LI Yi-Kang, ZHAO Xin-Quan, CHEN Zhe, LIAN Li-Ye, GUO Kai-Xian
Chin J Plant Ecol   2014,38(2 ):209 -218. DOI:10.3724/SP.J.1258.2014.00018
Abstract  (1159 HTML6 PDF(pc) (20839KB)(1783 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Soil C mineralization and temperature sensitivity in alpine grasslands of the Qinghai-Xizang Plateau    
XU Li,YU Shu-Xia,HE Nian-Peng,WEN Xue-Fa,SHI Pei-Li,ZHANG Yang-Jian,DAI Jing-Zhong,WANG Ruo-Meng
Chin J Plant Ecol   2013,37(11 ):988 -997. DOI:10.3724/SP.J.1258.2013.00102
Abstract  (1039 HTML18 PDF(pc) (10045KB)(1601 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Seasonal dynamics in soil microbial biomass carbon and nitrogen and microbial quantity in a forest-alpine tundra ecotone, Eastern Qinghai-Tibetan Plateau, China    
LIU Yang, ZHANG Jian, YAN Bang-Guo, HUANG Xu, XU Zhen-Feng, WU Fu-Zhong
Chin J Plant Ecol   2012,36(5 ):382 -392. DOI:10.3724/SP.J.1258.2012.00382
Abstract  (2039 HTML6 PDF(pc) (617KB)(2387 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
Review of research advances in soil respiration of grassland in China    
BAO Fang, ZHOU Guang-Sheng
Chin J Plant Ecol   2010,34(6 ):713 -726. DOI:10.3773/j.issn.1005-264x.2010.06.011
Abstract  (2573 HTML8 PDF(pc) (593KB)(2969 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
SOIL CARBON AND NITROGEN CONTENTS ALONG ELEVATION GRADIENTS IN THE SOURCE REGION OF YANGTZE, YELLOW AND LANTSANG RIVERS    
WANG Chang-Ting, LONG Run-Jun, CAO Guang-Min, WANG Qi-Lan, DING Lu-Ming, SHI Jian-Jun
Chin J Plant Ecol   2006,30(3 ):441 -449. DOI:10.17521/cjpe.2006.0059
Abstract  (2953 HTML5 PDF(pc) (361KB)(1769 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
On the Relationship Between the Decomposition of Wheat Residual and the Development of Soil Biochemistry    
ZHANG Chong-Bang
Chin J Plan Ecolo   2000,24(5 ):621 -624. 
Abstract  (2178 PDF(pc) (279KB)(850 Save
Related ArticlesMetrics
The Autumnal Changes of Nutrient Contents and Enzyme Activities in Forage Root and Their Relations to Cold Resistance of Forage    
Zhou Rui-lian, Zhang Ha-lin
Chin J Plan Ecolo   1995,19(4 ):345 -351. 
Abstract  (2041 PDF(pc) (413KB)(857 Save
Related ArticlesMetrics
SOIL MICROBIAL ACTIVITY AND BIOMASS C AND N CONTENT IN THREE TYPICAL ECOSYSTEMS IN QI LIAN MOUNTAINS, CHINA    
WU Jian-Guo, AI Li
Chin J Plant Ecol   2008,32(2 ):465 -476. DOI:10.3773/j.issn.1005-264x.2008.02.026
Abstract  (3173 HTML6 PDF(pc) (2689KB)(1190 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics
EFFECTS OF LAND DEGRADATION AND REHABILITATION ON VEGETATION CARBON AND NITROGEN CONTENT OF ALPINE MEADOW IN CHINA    
WANG Wen-Ying, WANG Qi-Ji, WANG Gang, JING Zeng-Chun
Chin J Plant Ecol   2007,31(6 ):1073 -1078. DOI:10.17521/cjpe.2007.0135
Abstract  (2920 HTML2 PDF(pc) (270KB)(1324 Save
Table and FiguresReferenceRelated ArticlesMetrics

  • WeChat Service: zwstxbfw

  • WeChat Public:zwstxb